Kategorie kázání

Něco na mě vlezlo, tak dnes nelezu do kostela. Ale dívám se na nedělní biblická čtení aspoň sám. Izajáš (5, 1-7) i Ježíš v Mt 21, 33-43 odhalují násilí, které vidí kolem sebe. Izaiáš kritizoval především zabírání půdy (zbytek Iz 5), Ježíš se naproti tomu zaměřil na násilné odmítnutí Izraele vůči prorokům (a nakonec i vůči sobě).

Když Ježíš ...

O Duchu svatém se příliš často nemluví. Spojíme si ho jen s jednou epizodou během roku, a to je dnes, kdy si připomínáme seslání Ducha svatého. Možná se ocitáme v situaci ryb, které si také mnoho nepopovídají o vodě, ve které tráví celý život. Protože seslání Ducha se netýká jen apoštolů a prvních pár Ježíšových žáků: týká se také nás. Nejde pouze ...

„Vy jste sůl země“ (Mt 5, 13), to je takové silné slovo, které Ježíš říká po těch blahoslavenstvích na začátku své horské řeči, a stejně tak nám ho říká i dnes a tady. Ale když říká: „Vy jste sůl země,“ co se tím chce říci? Má nás snad vysypat na zem, nebo to je jak ve hře Dlouhý, Široký a Krátkozraký, kde obr Koloděj vybízí ostatní postavy: „Tak ...

Kázání na 3. neděli v mezidobí A • Iz 8, 23 – 9, 3 • Žl 26 (27) • 1 Kor 1, 10–13. 17 • Mt 4, 12–23

Lovit lidi. To asi nevnímáme jako nejšikovnější výraz. Zní to zvláštně, skrývá se v tom nebezpečí, které bychom mohli spojovat s manipulací nebo se sektami. Můžeme slyšet, že někdo loví zákazníky nebo klienty, o někom řekneme, ...

Ježíš vyprávěl podobenství z jednoho prostého důvodu: kdyby vyložil nasucho, co opravdu myslí a použil by k tomu veškerou dostupnou, pokud možno odbornou, terminologii, málokdo by mu rozuměl. Ale nejen proto: on si chtěl získat nejenom hlavy, respektive mozky svých posluchačů, ale chtěl si získat celé jejich srdce, celé lidi. Lukášovo zpracování ...

Povolání a boží trpělivost. To jsou dva protilehlé póly, na kterých se rozehrává několik epizod, která zaslechneme v nedělním čtení. Mozaika z kamínků, které si člověk může nechat poskládat, nechá-li ona čtení přece jen trochu promluvit.

První příběh je povolání Elizea, předání prorockého daru Eliášova jeho učedníkovi symbolicky přehozením ...

Všechen lid se dával pokřtít a byl pokřtěn i Ježíš. Ježíš se nechává pokřtít s lidem, jenž se chce zbavit svého hříchu. To je cosi hluboce tajemného. Ježíš chce dát najevo svou solidaritu se všemi hříšníky. Křest si nakonec zvolí, aby věřící vstupovali do jeho církve, aby se ponořili do vody na znamení smrti a vzkříšení, na znamení svého ...

Dnešní myšlenka na den se odvíjí od liturgických čtení druhé neděle adventní. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu.

Dnešní evangelium nám dává přesné určení, přesné datum, byť po starověkém způsobu. Hovoří o působení Jana Křtitele, „kterým to všechno začalo". 15. rok vlády římského císaře Tiberia, tj. zřejmě rok 28, ...

33. neděle v mezidobí B • Dan 12,1-3 • Žd 10,11-14.18 • Mk 13,24-32

Máme konec roku, jsme také ke konci evangelií a hovoří se o konci světa. Jak tomu rozumět. Přijde, nepřijde?

O té hodině neví nikdo. My vždycky chceme vědět všechno. Rádi bychom měli nade vším kontrolu. Rádi bychom tomu všemu rozuměli, abychom si to ...

4. neděle velikonoční C • Sk 13, 14. 43–52 • Žl 99 (100) • Zj 7, 9. 14b—17 • Jan 10, 27–39

Mé ovce slyší můj hlas._ Jaký je to hlas? Kde mu lze naslouchat? ... Slyším hlas toho, koho znám, kdo mi je povědomý. Nenaslouchám slovům cizince, osoby, jíž nelze důvěřovat. Ovce slyší hlas toho, koho znají. Ovce, o nichž ...

Sermo in honorem S. Ambrosii episcopi et ecclesiae doctoris die VII Decembris anni MMX in Pontificio Collegio Nepomuceno habita in lingua valde vulgari, erroribus utique non carens:

Ecclesia celebrat festum Sancti Ambrosii, unius de quattuor patrum magnorum Occidentis, episcopi Mediolanensis, qui et doctor mellifluus vocatur. Natus ...

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.