Univerzita v současnosti velmi správně podporuje důraz na rozvíjení tzv. „třetí role“, tj. aktivit, jimiž mohou fakulty obohacovat život široké společnosti. To se týká zejména popularizace výsledků vědecké práce fakulty, komunikace výsledků činnosti směrem k veřejnosti i spolupráce s klíčovými veřejnými, církevními i soukromými institucemi. Smyslem je představovat fakultu jako důvěryhodnou instituci, která odborně a respektovaně vstupuje do veřejného prostoru a do církve, ovlivňuje jej a pomáhá jej spoluvytvářet. To je součást odpovědnosti, kterou vůči společnosti a církvi máme.

Specifickou kapitolou je vztah fakulty a katolické církve, který je vetknut již do názvu fakulty. Na jedné straně se fakulta podílí na přípravě kněží ve spolupráci s Arcibiskupským seminářem a řeholními řády, na druhé straně není tajemstvím, že fakulta bývá ze strany církevních institucí vnímána jako vzdálený a snad i cizí svět. Považuji za nutné překonávat tuto průrvu tak, aby fakulta mohla sloužit jednak jako součást veřejné univerzity, ale současně pomáhala kultivovat teologické, etické a kulturní uvažování v církvi a vztah církve a společnosti. Fakulta se může díky všem oborům, které se zde pěstují, stávat prostředím, kde se diskutují problémy, kterými společnost a církev žije, a kde se hledá teologicky validní cesta do budoucnosti. Fakulta nemůže zůstávat uzavřeným světem, ale sama musí aktivně překračovat vlastní hranice zvláště směrem k těm univerzitním oborům, s nimiž může snáze nacházet společnou řeč. Členové fakulty jsou velmi kompetentní vyjadřovat se k otázkám, které si odborná i široká veřejnost klade, a je zapotřebí směřovat k tomu, aby fakulta byla jako důvěryhodný a odborně kompetentní partner vnímána i ze strany laické veřejnosti. Takto můžeme jako fakulta tvořit součást univerzity a její třetí role.

V poslední době prochází obrovským rozvojem jak v počtu nabízených kurzů, tak v počtu zájemců o ně celoživotní vzdělávání (CŽV) a Univerzita třetího věku (U3V). Velký potenciál spatřuji v možnosti realizovat některé z kurzů CŽV v e-learningové podobě, díky nimž fakulta může naplňovat své poslání nejen vůči těm, kteří jsou schopni se dostavit do výukových prostor, ale díky internetovému připojení fakticky kdekoli. Srozumitelná a funkční elektronická platforma společně s profesionální přípravou jednotlivých kurzů a jejich bloků však bude také vyžadovat cílenou a konkrétní technickou podporu. Přímá výuka a prezenční kurzy se budou pochopitelně nadále rozvíjet.

Budu se proto zasazovat o:

  • rozvoj vztahů a společných aktivit s veřejnými institucemi, a zvláště s Arcibiskupstvím pražským a dalšími církevními subjekty
  • navázání na dobrou praxi informování o fakultních aktivitách ze strany oddělení pro rozvoj a vnější vztahy včetně intenzivního využívání moderních prostředků komunikace, zvláště sociálních sítí
  • rozšiřování kvalitní nabídky kurzů CŽV a U3V tak, aby fakulta byla vnímána jako inspirativní a odborné prostředí otevřené veřejnosti
  • přípravu e-learningového modulu pro CŽV a U3V
  • odměňování vyučujících za přípravu e-learningových materiálů a výuku v rámci CŽV/U3V
  • užší sepětí fakulty a církevních subjektů v otázce trvalé formace kněží, jáhnů, řeholníků, pastoračních pracovníků a dobrovolníků v církvi a případně dalších nevládních organizacích
  • účinnou podporu studentů se specifickými potřebami a hledání způsobů, jak fakultní prostředí upravovat tak, aby jim mohlo ještě lépe sloužit
© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.