Naši fakultu chápu v prvé řadě jako společenství lidí, kteří touží po poznání pravdy a rozvoji kompetencí. Sdružuje je poctivé úsilí a rozněcuje srdce každého z nich. Vyučující a studenti se scházejí, protože poznání má hodnotu samo o sobě. Protože jsme „katolická teologická fakulta“, je pro nás charakteristické, že se vztahujeme k osobě Ježíše z Nazareta, který o sobě prohlásil, že je Cesta, Pravda a Život. Zároveň respektujeme, že rovina osobní víry je věcí svobodné volby každého člena fakultního společenství. Obory věnující se umění, historii a etice jsou integrální součástí fakulty. Interakce všech oborů vytváří unikátní prostředí pro jejich rozvoj.

Na podobu fakulty má tedy vliv každý jeden její člen, vyučující, zaměstnanci i studenti. Spoluutvářet její podobu je jejich nádherné povolání i slastná povinnost.

Součástí tohoto společenství je také děkan. Nezáleží jen na něm, a proto nemůže mnoho slibovat. Může ale vyjádřit, na čem mu záleží, jaké směřování bude pro fakultu prosazovat, může povzbuzovat sebe i kolegy k tomu, aby k určité podobě fakulty přispěli

Chci se proto zaměřit na:

  • vytváření podmínek pro pedagogickou, vědeckou, popularizační a uměleckou kreativitu jednotlivých pracovišť i zaměstnanců a studentů
  • strategický rozvoj a směřování fakulty jako celku
  • decentralizaci agend tak, aby se nastavily efektivní procesy, které budou řešit jednotlivé problematiky v rámci jednotlivých součástí fakulty, a respektování kompetencí a standardních postupů
  • přesun větší míry samostatnosti a zodpovědnosti na řídící pracovníky, vedoucí kateder, ústavy a další součásti a oddělení fakulty (subsidiarita, autonomie, laissez-faire)
  • interní komunikaci na jednotlivých pracovištích i na fakultní úrovni
  • pravidelné děkanské pivo se zaměstnanci a studenty fakulty
© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.