Pojetí výkonu funkce děkana se nutně projevuje v představě o samotné fakultě. Děkan má být lídrem kreativního týmu, který fakultu tvoří. Jeho autorita (auctoritas) stojí na tom, že dává prostor ostatním růst (augere), snaží se ukázat směr a stmelovat různorodé pohledy. Je nutné, aby děkan ve své práci choval respekt a důvěru k ostatním členům fakulty, v rámci subsidiarity přenechával kompetence v co největším rozsahu ostatním kolegům, vytvářel prostor pro diskusi a hledání směru, jímž by se měla fakulta vydat. Na jedné straně je tedy třeba stanovit jasný směr (a to je úkol děkana, jeho týmu a akademického senátu). Pro další roky má fakulta strategický záměr, který vychází ze strategického plánu univerzity a směřování, které deklaruje. Se změnou rektora bude třeba reagovat i na přesun důrazů a priorit. Naše fakulta ale musí nalézt své respektované místo, být schopná komunikovat s veřejností a přinášet do ní své podněty (tzv. třetí role).

Na druhé straně pak je třeba v rámci společenství fakulty nechat jednotlivým součástem prostor svobodně a aktivně naplňovat jejich vlastní roli. Děkan nemá rozhodovat o všem, a proto jednotlivé součásti fakulty mají samy určovat, kam zaměřit své další konání, vědět, jaké k tomu mají finanční a další prostředky, a moci ovlivňovat a rozhodovat i otázky týkající se personálií. Jsem přesvědčen, že jednotlivé katedry, ústavy, knihovna a případně další součásti mají mít stanoveny vlastní kompetence a má jim být ponechána značná nezávislost. Úkolem děkanátu je ukazovat směr, poskytovat asistenci, ale iniciativa a jednotlivá rozhodnutí se mají odehrávat na nižších úrovních. Je-li fakulta společenstvím, pak jeho život má přicházet s hojnými aktivitami zdola, které mají v rámci možností nalézt vstřícnou podporu ze strany děkana a jeho týmu. Takto si představuji to, o čem hovoří strategický záměr fakulty na roky 2021–2025, když mezi klíčovými okruhy uvádí „jednotu v rozmanitosti“.

Chci se proto zasadit o:

  • vytváření podmínek pro pedagogickou, vědeckou, popularizační a uměleckou kreativitu jednotlivých pracovišť i zaměstnanců a studentů
  • strategický rozvoj a směřování fakulty jako celku
  • decentralizaci agend tak, aby se nastavily efektivní procesy, které budou řešit jednotlivé problematiky v rámci jednotlivých součástí fakulty, a respektování kompetencí a standardních postupů
  • přesun větší míry samostatnosti a zodpovědnosti na řídící pracovníky, vedoucí kateder, ústavy a další součásti a oddělení fakulty (subsidiarita, autonomie, laissez-faire…)
  • interní komunikaci na jednotlivých pracovištích i na fakultní úrovni
© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.