|

Jádro této knihy tvoří výběr nejstarších patristických textů týkajících se služby biskupů, kněží a jáhnů, počínaje Novým zákonem a pokračuje spisy apoštolských otců, apologetů a velkých církevních otců a spisovatelů 3. století – Klementa, Órigena, Tertuliána, Cypriána a dalších. Tyto úryvky jsou vždy uvozeny stručným představením daného autora a jeho nauky. Výběr patristických textů nikdy nemůže postihnout celou realitu kněžství ve starověkém světě, kde se střetávají kulturní kněžství pohanské, starozákonní i novozákonní. Již v této době však nacházíme jednomyslné stanovisko, že služba v církvi nemá původ v lidské iniciativě, ale že tvoří součást Božího vyvolení a plánu spásy.

Otázka po podobě církevní služby v prvních staletích církve, hledání smyslu textu či smyslu starodávných ustanovení vůbec se může posléze stát otázkou zasazenou do místa, času a okolností vlastní služby v církvi a hledáním vlastního povolání, vlastního životního stylu. A to je nakonec cíl, který si autor kladl při komponování následujících stran. K vlastnímu „archeologickému bádání“ nad starověkými křesťanskými texty chce přizvat i čtenáře a doufá, že i ten uprostřed hlíny a sutin nalezne tu a tam vzácný artefakt, ať už blyštivý, či poničený a zaprášený, který se stane prostředkem, skrze nějž zazáří nové světlo, nové pochopení, a vzplane nová vášeň pro službu Kristu a jeho církvi.

„A jako je Otcovou vůlí Ježíš Kristus, náš neoddělitelný život, jsou stejně tak i biskupové, ustanovení až na konec země, ve vůli Ježíše Krista. Proto je vhodné, abyste byli dále i nadále v jednotě s vůlí biskupa, což už ostatně jste. Vaše presbyterium, hodné toho jména i Boha, je v naprostém souladu s biskupem jako struny na kytaře. Proto vaše jednomyslnost a harmonická láska opěvuje Ježíše Krista. A všichni se jeden jako druhý staňte sborem, abyste dosáhli svornosti, souladu a jednomyslnosti, abyste přijali od Boha tón a jednohlasně zpívali Otci skrze Ježíše Krista, aby vás vyslyšel a z vašich dobrých skutků poznal, že jste údy jeho Syna. Je tedy záhodno, abyste žili v dokonalé jednotě, a tak vždy měli účast na Bohu.“

© 2021 David Vopřada. Všechna práva vyhrazena.